การสัมมนา/อบรม เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณศุภโชค กุศลส่ง เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณสำราญ ปทุมานนท์ เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม
เฉวงโคฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณทวารัฐ สูตะบุตร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น คุณเปลี่ยน วาทโยธา เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณสัมฤทธิ์ เหมะ เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง “กลุ่มโลหะ”)

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง “กลุ่มโลหะ”) วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คุณพูลศักดิ์ ภูววิเชียรฉาย เป็นประธานในพิธี

พิธีมอบสัญญาความร่วมมือส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

พิธีมอบสัญญาความร่วมมือส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ คุณประพนธ์ กิติจันทโรภาส (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณประมวล จันทร์พงษ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ น้อง – หนึ่ง เขาจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณกุศล ชีวากร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา