ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ

ขอเรียนเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์หาผลประหยัดพลังงานของมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและยั่งยืน

โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและใบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารตัว จริงกลับมายัง
บริษัท เทคนิคอล ทีม จากัด (สาขาเชียงใหม่)
เลขที่ 175/3-4 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โดยสามารถส่งเอกสารมาก่อนทาง E-mail VE.Building59@gmail.com
หรือ โทรสาร 053-272022 ต่อ 12 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณศรัณยู โชคภูริสกุล ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 089-7011165 E-mail VE.Building59@gmail.com หรือ Line id – 0897011165

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนะนำโครงการ
เอกสารนำเสนอโครงการ
ใบสมัครและหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

การศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ได้นำคณะทำงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร SCG 100 ปี บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_2285%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_2749%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_4169%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_4934%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_7549%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_7921%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_8163%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-scg-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a_8289

งานตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 20 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 20 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
 3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี
 4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1
 5. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
 6. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 7. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
 8. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่
 9. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
 10. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
 11. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
 12. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
 13. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
 14. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
 15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
 16. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 17. เทศบาลตำบลหนองแฝก
 18. เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 19. ที่ว่าการอำเภอสารภี
 20. ที่ว่าการอำเภอแม่วาง

ในการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ทำกิจกรรม Workshop พร้อมการศึกษาดูงาน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยแต่ละหลักสูตรจะทำการฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น

ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการในเขตภาคเหนือให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”
 3. เข้าให้คำปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 120 toe/ปี พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนติดตั้งใช้งานและคัดเลือก ผู้ได้รับเงินสนับสนุน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 35 แห่ง

โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มที่ 2 ภาค เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก)

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดหา คัดเลือกผู้ขอรับการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้ตรงตามที่กำหนด ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมจัดสัมมนาแถลงผล โดยมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย

งานสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ พร้อมจัดทำรายงาน (งานตรวจเช็คการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางประหยัดไฟเพิ่ม)

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานพร้อมมาตรการในการประหยัดพลังงานอย่างละเอียด ณ Grand Diamond City Hotel and Casino ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
 3. เข้าให้คำปรึกษากับโรงงานในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัด การใช้พลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 600 toe/ปี พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการในกลุ่มภาคเหนือให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
 3. เข้าให้คำปรึกษากับโรงงานในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัด การใช้พลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 600 toe/ปี พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน