การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ” รุ่นที่ 1

การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูฝอย เทศบาลนครราชสีมา โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) คุณสายพันธุ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคาร คุณสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คุณยศพงศ์ คุปตะบุตร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “งานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Digestion) ในสวนสัตว์”

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “งานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Digestion) ในสวนสัตว์” วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย และบริเวณระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มก๊าซชีวภาพ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน คุณจินตนา เหล่าฤชุพงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณยงยุทธ จันทรโรทัย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน คุณกุศล ชีวากร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คุณยศพงศ์ คุปตะบุตร เป็นประธานในพิธี

การสัมมนา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558

การสัมมนา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 ซึ่งมีการจัดสัมมนาจำนวน 5 ครั้ง มีกำหนดการดังต่อไปนี้

  1. วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  2. วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
  3. วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี
  4. วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร
  5. วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง