โครงการศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า จำนวน 700 แห่ง

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ , ผลทางด้านสังคม และจัดทำฐานข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 700 แห่ง

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อระบบประปาชุมชน ขนาด 960 วัตต์ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อระบบประปาชุมชน ขนาด 960 วัตต์ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ

งานออกแบบและรับเหมาติดตั้งงานทางด้านระบบห้องเย็น ระบบอบใบยาสูบ และระบบอบลำไย

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด รับงานทางด้านออกแบบและรับเหมาติดตั้งงานทางด้านระบบห้องเย็น ระบบอบใบยาสูบ และระบบอบลำไย รวมไปถึงการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ซึ่งทางที่ปรึกษา มีผลงานทางด้านรับเหมาติดตั้ง มากกว่า 509 งาน

โครงการส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในด้านการออกแบบ กำหนดรายละเอียด ควบคุมงานติดตั้งงานก่อสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ผลิต พร้อมควบคุมการเดินระบบ และติดตามผลการดำเนินงานการผลิต การใช้ก๊าซชีวภาพ และน้ำมันที่ผลิต มากกว่า 256 แห่ง

บริจาคสิ่งของและทำกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สาขาเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ได้เข้าบริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทำบุญครบรอบ 15 ปี บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สำนักงานใหญ่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ได้จัดให้มีการทำบุญบริษัท นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล ณ บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สำนักงานใหญ่

การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ” รุ่นที่ 3

การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมคงการ์เด้น จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงาน ณ โครงการเผาขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก เทศบาลเมืองเชียงราย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณสัมฤทธิ์ เหมะ เป็นประธานในพิธี

การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ” รุ่นที่ 2

การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน ณ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟา บริษัท จีเดค จำกัด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณสำราญ ปทุมานนท์ เป็นประธานในพิธี