การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณประมวล จันทร์พงษ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ น้อง – หนึ่ง เขาจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณกุศล ชีวากร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณสำราญ ปทุมานนท์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 4 จังหวัดสงขลา คุณศุภยุทธ สาครบุตร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณกุศล ชีวากร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณกุศล ชีวากร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องเรือนหยาดเพชร 3 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณธรรมยศ ศรีช่วย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณธรรมยศ ศรีช่วย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ คุณประพนธ์ กิติจันทโรภาส (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

การสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ณ ห้องธนภาคิน โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณธรรมยศ ศรีช่วย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนา