การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณยงยุทธ จันทรโรทัย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน คุณกุศล ชีวากร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คุณยศพงศ์ คุปตะบุตร เป็นประธานในพิธี

การสัมมนา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558

การสัมมนา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 ซึ่งมีการจัดสัมมนาจำนวน 5 ครั้ง มีกำหนดการดังต่อไปนี้

  1. วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  2. วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
  3. วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี
  4. วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร
  5. วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณธรรมยศ ศรีช่วย เป็นประธานในพิธี

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ประธานกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษา สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คุณอัศวิน อัศวุตมางกุร เป็นประธานในพิธี

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ

การสัมมนา/อบรม เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณศุภโชค กุศลส่ง เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี คุณสำราญ ปทุมานนท์ เป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม
เฉวงโคฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณทวารัฐ สูตะบุตร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) เป็นประธานในพิธี