เกี่ยวกับเรา : About Us

logo-tec

แนะนำบริษัท

   บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด, Technical Team Co.,Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยกลุ่มวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงาน การบริการด้านการสำรวจ การตรวจวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 947 กับกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานทางด้านวิศวกรรม ดังต่อไปนี้

  • รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และรับออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม
  • บริการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
  • ศึกษา และค้นคว้าวิจัยพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนทางเลือก
  • รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน
  • บริการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารและโรงงาน
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-7
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-8
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-9
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-10
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-11
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-12

ผังโครงสร้างการบริหารงาน

ผลงานและประสบการณ์ทางานของบริษัทฯ

1   เริ่มต้นจากทางบริษัทฯ รับงานตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจ และตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน และออกแบบทางด้านเทคนิค ของอาคารส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการสำรวจและตรวจวัด พร้อมทั้งวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร และโรงงาน เพื่อรองรับงานการเป็นที่ปรึกษำทางด้านพลังงานให้แก่อาคาร/โรงงานทั่วประเทศ และดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร/โรงงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยทางบริษัทฯ ได้มีผลงานเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานให้แก่อาคาร/โรงงานทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ

23   ในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาทางด้านพลังงานของบริษัทฯ ได้มีผลงานนอกเหนือการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน คือ งานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของบริษัทฯ ได้ร่วมทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มากกว่า 157 แห่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

7    และทางบริษัทฯ ได้รับงานทางด้านมวลชน เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลประมวลผลข้อมูล และการจัดการประชุมสัมมนาในโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท และโครงการบ้านมั่นคงด้านพลังงานโดยทางบริษัทฯ จะต้องดำเนิน4การสำรวจเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนให้กับชุมชน และนำเสนอข้อมูลความต้องการของราษฎรในเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ของเทคโนโลยีพลังงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ เพื่อดำเนินการให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางและจัดรูปแบบของการจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่นของตน และร่วมสร้างแบบจำลองการประหยัดพลังงานในครัวเรือนสำหรับอนาคต เป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มแหล่งผลิตพลังงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งตามแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งทางบริษัทฯ มีผลงานทางด้านมวลชนมากกว่า 56 ชุมชน

   5

   ต่อมาทางบริษัทฯ ได้รับงานทางด้านออกแบบ และรับเหมาติดตั้งงานทางด้านระบบห้องเย็นระบบอบใบยำสูบ และระบบอบลำไย รวมไปถึงการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอำกาศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ซึ่งทาง บริษัทฯ มีผลงานทางด้านรับเหมาติดตั้งมากกว่า 1,028 งาน

6   ในปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯ ได้รับงานทางด้านพลังงานทดแทน โดยเป็นที่ปรึกษาในด้านการออกแบบ, กำหนดรายละเอียด, ติดตั้งงานก่อสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและสร้างระบบบำบัด รวมทั้งควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ผลิต พร้อมควบคุมการเดินระบบ และติดตามผลการดำเนินงาน การผลิตและการใช้ก๊าซและน้ำมันที่ผลิต มากกว่า 1,037 แห่ง

8