งานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก โครงการเพิ่มมูลค่าพริกด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้งบประมาณแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 2556

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ทำงานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก (Green House) ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร (แบบอบแห้ง พพ.1) จำนวน 4 โรง ได้แก่

 1. บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 2. บ้านไทรงาน หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 3. บ้านเก่าหัวสระ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 4. บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ทำกิจกรรม Workshop พร้อมการศึกษาดูงาน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยแต่ละหลักสูตรจะทำการฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง “กลุ่มโลหะ”)

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง “กลุ่มโลหะ”) โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการกลุ่มโลหะให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มโลหะ”
 3. เข้าให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ จำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยมีรูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำประกอบด้วย แนะนำและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของ พพ.พัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากร ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการที่มีผลประหยัดเฉลี่ย 10 ตันน้ำมันดิบเทียบเท่า/ปี(พลังงานไฟฟ้า 117,345 หน่วย/ปี หรือน้ำมันเตา 10,232.5 ลิตร/ปี) และสรุปผลการดำเนินโครงการ
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2556

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนติดตั้งใช้งานและคัดเลือก ผู้ได้รับเงินสนับสนุน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 28 แห่ง

งานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Degestion) ในสวนสัตว์

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการออบแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพของสวนสัตว์ ควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ดำเนินการเดินระบบ พร้อมตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของสวนสัตว์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
 3. สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ออกแบบและติดตั้งระบบจำนวน 4 รายการดังนี้

 1. ระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสวนพักผ่อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 60 ชุด
 2. ระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างในลานสนามกีฬาจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 ชุด
 3. ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด
 4. ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

โครงการศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า จำนวน 700 แห่ง

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ , ผลทางด้านสังคม และจัดทำฐานข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 700 แห่ง

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อระบบประปาชุมชน ขนาด 960 วัตต์ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อระบบประปาชุมชน ขนาด 960 วัตต์ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ

งานออกแบบและรับเหมาติดตั้งงานทางด้านระบบห้องเย็น ระบบอบใบยาสูบ และระบบอบลำไย

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด รับงานทางด้านออกแบบและรับเหมาติดตั้งงานทางด้านระบบห้องเย็น ระบบอบใบยาสูบ และระบบอบลำไย รวมไปถึงการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ซึ่งทางที่ปรึกษา มีผลงานทางด้านรับเหมาติดตั้ง มากกว่า 509 งาน

โครงการส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในด้านการออกแบบ กำหนดรายละเอียด ควบคุมงานติดตั้งงานก่อสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ผลิต พร้อมควบคุมการเดินระบบ และติดตามผลการดำเนินงานการผลิต การใช้ก๊าซชีวภาพ และน้ำมันที่ผลิต มากกว่า 256 แห่ง