แผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 947 ระดับ 1 สาขาพลังงาน กับกระทรวงการคลัง ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน 1179/60 และเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก ทน7448
• รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และรับออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม
• บริการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
• บริการตรวจวัดพิสูจน์ผลด้านพลังงาน
• ศึกษา และค้นคว้าวิจัยพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนทางเลือก
• รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน
• บริการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารและโรงงาน
• งานพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐพิชญ์ ชัยมณี (ออย) 086-9169985
คุณอรรถพล สัตตสุริยะเดช (อรรถ) 092-2657795