ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ

ขอเรียนเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์หาผลประหยัดพลังงานของมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและยั่งยืน

โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและใบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารตัว จริงกลับมายัง
บริษัท เทคนิคอล ทีม จากัด (สาขาเชียงใหม่)
เลขที่ 175/3-4 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โดยสามารถส่งเอกสารมาก่อนทาง E-mail VE.Building59@gmail.com
หรือ โทรสาร 053-272022 ต่อ 12 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณศรัณยู โชคภูริสกุล ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 089-7011165 E-mail VE.Building59@gmail.com หรือ Line id – 0897011165

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนะนำโครงการ
เอกสารนำเสนอโครงการ
ใบสมัครและหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ