งานตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 20 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 20 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
 3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี
 4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1
 5. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
 6. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 7. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
 8. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่
 9. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
 10. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
 11. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
 12. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
 13. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
 14. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
 15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
 16. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 17. เทศบาลตำบลหนองแฝก
 18. เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 19. ที่ว่าการอำเภอสารภี
 20. ที่ว่าการอำเภอแม่วาง

ในการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ทำกิจกรรม Workshop พร้อมการศึกษาดูงาน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยแต่ละหลักสูตรจะทำการฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น

ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการในเขตภาคเหนือให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”
 3. เข้าให้คำปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 120 toe/ปี พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนติดตั้งใช้งานและคัดเลือก ผู้ได้รับเงินสนับสนุน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 35 แห่ง

โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มที่ 2 ภาค เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก)

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดหา คัดเลือกผู้ขอรับการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้ตรงตามที่กำหนด ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมจัดสัมมนาแถลงผล โดยมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย

งานสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ พร้อมจัดทำรายงาน (งานตรวจเช็คการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางประหยัดไฟเพิ่ม)

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานพร้อมมาตรการในการประหยัดพลังงานอย่างละเอียด ณ Grand Diamond City Hotel and Casino ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
 3. เข้าให้คำปรึกษากับโรงงานในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัด การใช้พลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 600 toe/ปี พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ จัดหา คัดเลือกสถานประกอบการในกลุ่มภาคเหนือให้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง
 2. จัดสัมมนา/อบรมเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
 3. เข้าให้คำปรึกษากับโรงงานในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัด การใช้พลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ดำเนินงานร่วมกับทีมงานของสถานประกอบการเพื่อระดมสมองค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 3 มาตรการ มีผลประหยัดไม่น้อยกว่า 600 toe/ปี พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 4. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2557

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนติดตั้งใช้งานและคัดเลือก ผู้ได้รับเงินสนับสนุน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 46 แห่ง

โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ ทำกิจกรรม Workshop พร้อมการศึกษาดูงาน จำนวน 4 รุ่น